جوان بي‌پروا ا., عادل ا. و هوشمند ا. (2018) “بررسي مصدوميت‌هاي ترومايي در کودکان زير 5 سال مراجعه‌کننده به اورژانس بيمارستان‌هاي دولتي مشهد در سال 1395”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(2), صص 54–49. doi: 10.22037/meipm.v6i2.22153.