حسيني س. م., خراساني زواره د. و عباسي ع. (2018) “چالش‌ها و راهکارهاي پيش‌گيري از برخورد خودرو با شتر در استان خراسان جنوبي بر اساس يک مطالعه کيفي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 6(1), صص 48–43. doi: 10.22037/meipm.v6i1.22148.