محمودي د., نظري س., درخشاني م., دليلي ع., حضرتي ص. و نظري ج. (2018) “ميزان آگاهي دانشجويان بهداشت حرفه‌اي نسبت به علائم ايمني مواد شيميايي سيستم هماهنگ جهاني”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4), صص 226–219. doi: 10.22037/meipm.v5i4.20733.