کرمپوريان آ., خراساني زواره د. و قميان ز. (2018) “تقديرگرايي در مراسم اربعين”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4), صص 184–181. doi: 10.22037/meipm.v5i4.20725.