يوسفي نژادي ت. و سوري ح. (2018) “بررسي موانع ايمني عابران پياده و محدوديت‌هاي پياده‌روي در تهران- مطالعه کيفي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(4), صص 192–185. doi: 10.22037/meipm.v5i4.20719.