پورنگ ن., اسماعيلي ف. و رنجبريان م. (2017) “به‌کارگيري روش تجزيه‌وتحليل عوامل شکست در ارزيابي مخاطرات آزمايشگاه‌هاي يک پژوهشکده”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 108–97. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18689.