ياري س. (2017) “ارزيابي مخاطرات بالقوه به روش تجزيه‌وتحليل حالات شکست و اثرات آن‌ها در يک شرکت توليد تجهيزات تهويه مطبوع”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 96–89. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18688.