ابراهيمي عطري ا., بهاري فرد ر. و خوشرفتار يزدي ن. (2017) “تأثير هشت هفته برنامه تمريني پيشگيري از آسيب 11+ فيفا بر پايداري قامتي پوياي پسران فوتباليست نوجوان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 88–79. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18686.