رزاقي ع., پور رجبي ع. و دانشي س. (2017) “موانع و مشکلات مرتبط با عابران پياده سالمند: يک مطالعه کيفي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 78–73. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18685.