قرباني ر., عتابي ف. و جباري م. (2017) “خطر مرگ در حوادث جادهاي تانکرهاي حامل مواد شيميايي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 72–63. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18684.