شوشتريش., عابديم., بهراميم. و سموعير. (2017) “سلامت روان زنان، محور برنامه‌هاي پيشگيرانه در بلايا”, مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 62 - 61. قابل دسترس در: https://journals.sbmu.ac.ir/spip/article/view/18683 (دسترسی: 28نوامبر2020).