خراساني زواره د. و شريفيان س. (2017) “سامانه مراقبت مصدومان حوادث ترافيکي در ايران: ضرورت ارائه تعريف يکسان از «سامانه مراقبت»”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(2), صص 60–59. doi: 10.22037/meipm.v5i2.18682.