شوشتري ش., عابدي م., بهرامي م. و سموعي ر. (2017) “تبيين روان‌شناختي علل آسيب‌پذيري زنان در بلايا: يک مطالعه کيفي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(1), صص 58–51. doi: 10.22037/meipm.v5i1.17667.