زارعی ا. و شمس الدینی لری ع. (2017) “کیفیت خدمات اورژانس بیمارستان‌های دولتی و خصوصی تهران از دیدگاه بیمار”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 5(1), صص 8–1. doi: 10.22037/meipm.v5i1.17615.