سوريس., سبطم. و اردشيرع. (2017) “ارزيابي عوامل مؤثر بر درک خطر افراد شاغل در کارگاه‌هاي ساختماني”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 261-268. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16763.