حسين زادهک., صادقر. و دليريس. (2017) “برآورد بار ناشي از سوانح و حوادث ترافيکي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 253-260. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16759.