جعفريم., صابري بهدادس. و پوياكيانم. (2017) “اثر کاهش حجم و فشار کار مخزن پروپان بر پيامد اثر تابش آتش فوراني و آتش ناگهاني”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 245-252. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16738.