فهيمي‌نيام., جعفري منصوريانح., مجيديغ., اسکندريا., بهاریس. و افسرع. (2017) “رابطه مصرف حامل‌هاي انرژي در کوره‌پزان و گچ‌پزان و انتشار آلاينده‌هاي زيست‌محيطي ناشي از آن‌ها”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 239-244. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16737.