رحيمي پردنجانيط. و محمدزاده ابراهيميع. (2017) “بررسي نقش سبک رهبري تحولي و فشار ايمني-کار در پيش‌بيني نرخ گزارش دهي رويدادهاي شغلي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 231-238. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16734.