احمدآباديع., طاوسيس. ح., صداقتع., خادم رضاييانم., يعقوبي مقدمز. و لالويز. (2017) “الگوي سوختگي در کودکان پيش از دبستان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 225-230. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16733.