خرميز., هاشمي نظريس. س. و قدير زادهم. (2017) “اپيدميولوژي مرگ‌هاي ناشي از سوانح ترافيکي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 217-224. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16729.