اکبري بلوطبنگانا., طالع‌پسندس., محمد رضاييع. و رحيميان بوگرا. (2017) “ويژگي‌هاي روان‌سنجي مقياس قرباني هارتر در دانش‌آموزان مدارس متوسطه”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(4), صص 207-216. doi: 10.22037/meipm.v4i4.16728.