ززولی م. ع. و بلارک د. (2017) “جذب 2 کلروفنل توسط کربن فعال حاصل از پوست پرتقال و پوست موز: مطالعات تعادلي و سينتيکي”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), صص 128–117. doi: 10.22037/meipm.v4i2.14143.