عباسی م., صادقی م., اعظمی ع. ا., اسماعیلی س. م., کاووسی ج. و آریافرد ا. (2017) “بررسي عوامل مرتبط با حوادث ترافيکي جاده‌اي منجر به جرح يا فوت در شهرستان شاهرود”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), صص 90–83. doi: 10.22037/meipm.v4i2.14132.