داودی ف., اعتماد ک., طاهری تنجانی پ. و خداکریم س. (2017) “بررسي ارتباط افسردگي و اختلال شناختي با سقوط منجر به شکستگي در سالمندان”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), صص 82–75. doi: 10.22037/meipm.v4i2.14129.