مسعودی نژاد م., یزدان بخش ا., محمدی ب. و حبیبی م. (2017) “امکان‌سنجي توليد ماده‎ي گندزداي مايع از الكتروليز محلول نمک طعام”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(2), صص 74–69. doi: 10.22037/meipm.v4i2.14125.