سرخیلح., توکلیج. و رضوانیس. (2016) “ارزيابي ايمني ذاتي فرآيند در فاز هاي ابتدايي طراحي فرآيند شيميايي: مطالعه موردي فرايند توليد استيک اسيد”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), صص 68 - 63. doi: 10.22037/meipm.v4i1.13034.