روستای شالماییم., رخشانیف., رمضانخانیع. و سوریح. (2016) “تأثير آموزش مبتني بر نظريه رفتار برنامه‌ريزي‌شده بر رفتارهاي پيشگيري‌کننده از پرخاشگري”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 4(1), صص 46 - 39. doi: 10.22037/meipm.v4i1.13017.