علوي س. س., محمدی م., سوری ح., جنتي فرد ف. و محمدی کلهری س. (2016) “تعیین ویژگی‌های شناختی- رفتاری رانندگان اتوبوس و کامیون طی سوانح ترافیکی 1393-1392”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(4), صص 232–223. doi: 10.22037/meipm.v3i4.11842.