زارع ح., محمدزاده ادملایی ر., علیپور ا. و ترخان م. (2015) “بررسی اثربخشی آموزش برنامه رانندگی ایمن بر استفاده از تجهیزات ایمنی رانندگان موتورسیکلت”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), صص 126–117. doi: 10.22037/meipm.v3i2.10079.