جعفری م., عباس گوهری ف., امیدی ل., ایزدی س. و خوشگواه م. (2015) “تهيه و اعتبارسنجي یک نرم‌افزار جهت طراحی سیستم های تهویه صنعتی”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), صص 110–103. doi: 10.22037/meipm.v3i2.10077.