منصف و., اسدی پ. و ملکی ضیابری س. م. (2015) “اپیدمیولوژی مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات رانندگی در استان گیلان در سال های 1391-1390”, ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها, 3(2), صص 102–97. doi: 10.22037/meipm.v3i2.10075.