خورشیدیعلی, عینیالهه, صباغمهدی, و سوریحمید. 2015. “نظام جمع‌آوری اطلاعات سوانح ترافیکی در ایران، چالش‌ها و راهکارها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (1), 42 - 35. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9317.