ملکوتیان محمد, یغمائیان کامیار, جعفری منصوریان حسین, علیزاده مصطفی, و جعفری مدرک محمد. 2015. “بررسی میزان شیوع و مرگ‌ومیر ناشی از بیماری‌های منتقله از آب آشامیدنی و غذا”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (1):24-15. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i1.9292.