مسعودی نژاد محمدرضا, اسلامی اکبر, و خشیج مریم. 2015. “حذف منگنز از محلول‌های آبی با استفاده از بستر کلینوپتیلولایت پوشش داده شده با دی اکسید منگنز”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (4):265-72. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i4.8391.