ضیاییمنصور, حسینیسید یونس, شریعتیهوشیار, و خوشبوالهه. 2016. “ارتباط بين فرسودگي شغلي و کيفيت زندگي در پرسنل مراقبت بهداشتي”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 3 (3), 190 -85. https://doi.org/10.22037/meipm.v3i3.8007.