عینی الهه, سوری حمید, گنجعلی مجتبی, و باغفلکی تابان. 2014. “برآورد هزینۀ سوانح ترافیکی در ایران با استفاده از روش تمایل به پرداخت”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (3):215-25. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7751.