مختاری علی محمد, صمدی سعید, حاتمی سید اسماعیل, جلیلیان حبیب, و خانجانی نرگس. 2014. “میزان استفاده از کلاه ایمنی و بعضی عوامل مرتبط با آن در بین موتورسواران شهر کرمان در سال 92- 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (3):209-14. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7742.