رحیمی فرزانه, احمدی محبوبه, روستا فیروزه, علوی مجد حمید, و والیانی محبوبه. 2014. “تأثیر آموزش تمرینات تن‌آرامی بر میزان اضطراب زنان باردار گروه پرخطر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (3):180-88. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7737.