ابراهیمی پور حسین, خانی مسعود, صالح آبادی سمیه, بابایی حیدرآبادی اکبر, مولوی طالقانی یاسمین, میرزایی نسیم, وجدانی مرجان, اشرفی حافظ اصغر, و ایمان زاد معصومه. 2014. “بررسی دموگرافیک بیماران ترومایی ناشی از تصادفات جاده‌ای مراجعه‌کننده به بیمارستان طالقانی مشهد - 1391”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (3):155-60. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i3.7732.