نقابمسعود, امیریفاطمه, مویدیرحیم, و حسینیسید یونس. 2014. “بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از گاز کلر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (2), 140-47. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7065.