نصیری پورامیراشکان, رئیسیپوران, و جعفریمهرنوش. 2014. “نقش افشاسازی و گزارش دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستانها”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (2), 73-84. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i2.7028.