جعفری محمدجواد, حورفراست غزال, صالح پور سوسن, خداکریم سهیلا, و حیدرنژاد ناصح. 2014. “مقایسه همبستگی شاخص ­های استرس گرمایی دمای تر گویسان ، استرین فیزیولوژیکی و استرین فیزیولوژیکی برپایه ضربان قلب با ضربان قلب و دمای تمپان کارگران یک کارخانه شیشه”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (1):55-64. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6475.