عدل جواد, دهقان ناصر, و عباس زاده مجتبی. 2014. “اعمال نا ایمن رانندگان تاکسی به عنوان یکی از علل اصلی حوادث ترافیکی در شهر تهران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 2 (1):39-46. https://doi.org/10.22037/meipm.v2i1.6472.