جعفری مصطفی, تبریزی اکرم, اسماعیل زاده محمدحسین, و زمانی امین. 2023. “تعیین نقاط حادثه‌خیز تصادفات موتورسیکلت با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در شهرستان‌های گناباد و بجستان، شرق ایران”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (3):268-62. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38876.