استوار ایزدخواه یاسمین. 2023. “راهکارهای ترغیب جوامع محلی برای مشارکت در برنامه های کاهش ریسک و ارتقای تاب آوری: ”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (3):247-36. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38793.