منافی مریم, شجاع الدین سید صدر الدین, و سلیمان فلاح محمدعلی. 2022. “مقایسه تاثیر یک دوره فعالیت درمانده ساز بر تعادل دینامیکی، تحرک پذیری مفصل و حس عمقی مفصل مچ پای زنان دارای کف پای صاف، گود و نرمال”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (3):261-48. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.38537.