شریعت پناهی سید مجتبی, محمدرحیمی ناصر, و امین زاده رضا. 2023. “تاثیر یک دوره تمرین اصلاحی با و بدون رهاسازی مایوفاشیال بر میزان درد، پاسچر، شاخص ناتوانی و کیفیت زندگی مردان مبتلا به سندروم نمایشگر ویدئویی”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (3):222-10. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i3.37613.