اقتداری محمدامین, مظاهری مریم, گرامی امین, و شوش علی. 2022. “خصوصیات اپیدمیولوژیک فوت شدگان ناشی از سوانح ترافیکی موتورسواری شهر دزفول در سال 1399”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (2):140-31. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i2.37240.