محرمی خانقاه افشین, موسوی ساداتی سید کاظم, و دانشجو عبدالرسول. 2023. “مقایسه‌ اثربخشی 12 هفته تمرینات با رویکرد آکادمی ملی طب ورزشی آمریکا و رویکرد سنتی بر اصلاح ناهنجاری‌های کایفوز و سر به جلو در نوجوانان پسر”. ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها 10 (4):313-4. https://doi.org/10.22037/iipm.v10i4.36962.